Лизинговите плащания признати като приход за периода, възлизат на 622 хил. лв. (2008 г.: 518 хил. лв.).

Към 31 декември 2009 г. Групата има следните сключени съществени договори за наем като наемодател:
  1. Инвестиционни имоти


Инвестиционните имоти на Групата включват имоти, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала.
Промените в балансовите стойности, представени в консолидирания отчет за финансовото състояние, могат да бъдат обобщени, както следва:

Справедливата стойност на инвестиционните имоти, отчитани по модела на цената на придобиване, към датата на консолидирания финансов отчет възлиза на 14 681 хил. лв. (2008 г.: 7 634 хил. лв.), определена на базата на пазарни тестове.


Приходите от наеми за 2009 г., възлизащи на 8 хил. лв. (2008 г.: 10 хил. лв.), са включени в консолидирания отчет за всеобхватния доход на ред „Приходи от продажби”. Не са признавани условни наеми.
Инвестиционните имоти са отдадени под наем по договор за оперативен лизинг със Слънчеви лъчи Актив ООД за период от 2 г., считано от 1 април 2008 г. Бъдещите минимални лизингови постъпления са представени, както следва:

  1. ©2018 Учебные документы
    Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Оперативен лизинг като лизингодател - Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход

Оперативен лизинг като лизингодател


Групата отдава недвижими имоти от групата на имоти, машини, съоръжения и оборудване по договори за оперативен лизинг. Подробна информация за тях е представена в Пояснение 6.


Минимални лизингови постъпления
До 1

годинаОт 1 до 5 годиниНад 5 годиниОбщо
000 лв.000 лв.000 лв.000 лв.
Към 31 декември 2009 г.

171

242

14

427Към 31 декември 2008 г.

271

1 327

-

1 598Към 31 декември 2007 г.

360

-

-

360
000 лв.Брутна балансова стойност
Салдо към 1 януари 2009 г.

6 118

Салдо към 31 декември 2009 г.6 118

Амортизация
Салдо към 1 януари 2009 г.

(84)

Амортизация за периода

(73)

Салдо към 31 декември 2009 г.(157)

Балансова стойност към 31 декември 2009 г.5 961
000 лв.Брутна балансова стойност
Салдо към 1 януари 2008 г.

6 118

Салдо към 31 декември 2008 г.6 118

Амортизация
Салдо към 1 януари 2008 г.

(10)

Амортизация за периода

(74)

Салдо към 31 декември 2008 г.(84)

Балансова стойност към 31 декември 2008 г.6 034
Минимални лизингови постъпления
До 1 годинаОт 1 до 5 годиниОбщо
000 лв.000 лв.000 лв.Към 31 декември 2009 г.

2

-

2Към 31 декември 2008 г.

8

2

10


?


opredelenie-vlazhnosti.html

opredelenie-vteo--.html

opredelenie-zadach.html

opredelenie-znachimosti--.html

opredelenie.html